معرفی و دعوت از قاریان و حافظان برتر قرآنی

معرفی و دعوت از قاریان و حافظان برتر قرآنی

حامد شاکرنژاد- سعید رحمانی -احمد ابوالقاسمی -منصور قصری زاده -کریم منصوری -حمیدرضا رحمانی -مهدی عادلی و ...